شادی

جان لئون

مادرم همیشه می گفت:
"شادی" کلید زندگیه...
وقتی رفتم مدرسه، انشاء دادند:
"بزرگ شدی میخوای چه کاره شی؟"
نوشتم: "شــاد"
گفتند: موضوع انشاء را نفهمیدی!
گفتم: شما زندگی رو نفهمیدید...!


by Omid behnia