خنده

پروین اعتصامی

شمع خندید به هر بزم از آن معنی سوخت
خنده بیچاره ندانست که جائی دارد


by Omid behnia

آلوده

پروین اعتصامی

ترا پاک آفرید ایزد ز خود شرمت نمی آید
که روزی پاک بودستی کنون آلوده دامانی؟


by Omid behnia

poems/1656352895.jpg

وفا

پروین اعتصامی

آنچه که دوران نخرد یکدلیست
آنچه که ایام ندارد وفاست


by Omid behnia