باران

رضا کاظمی

دلم باران می خواهد
و چتری خراب
و خیابانی که
هیچ گاه به خانه ی تو نرسد!


by Omid behnia

پروانه

رضا کاظمی

پروانه نیستم اما
سال‌هاست دور خودم می‌چرخم وُ
می‌سوزم.
رفتن‌َت در من
شمعی روشن کرده است انگار!


by Omid behnia

غزل

رضا کاظمی

کسی که دوستش دارم،
غزل است...!
اسمش که نه
چشم هاش...!


by Omid behnia

ماهی

رضا کاظمی

کاش می‌توانست
به رود بیندازد خودش را
ماهی کوچکی که
د‌لش دریا بود و
خانه‌اش برکه !


by Omid behnia