خوبان

محتشم کاشانی

غرض مشاهده حسن توست از خوبان
وگرنه بی‌تو ز خوبان روزگار چه حظ


by Omid behnia

poems/1657339828.jpg

صیاد

محتشم کاشانی

می‌گریزد صید از صیاد؛ ...یا رب از چه رو
دائم از من‌ می‌گریزد آن‌که صیادِ من است؟


by Omid behnia